17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevõk között kötött szerzõdésekrõl
 
A Kormány a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fvtv.) 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján a következõket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerzõdésre terjed ki, amelyet gazdálkodó szervezet vagy magyarországi fióktelepe útján külföldi székhelyû vállalkozás (a továbbiakban együtt: gazdálkodó szervezet) és fogyasztó köt egymással a gazdálkodó szervezet áruértékesítõ,illetve szolgáltató tevékenységi körében kizárólag egy vagy több távközlõ eszköz használata útján (távollevõk között kötött szerzõdés).
(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerzõdésrõl eltérõen nem rendelkezik.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: a) a pénzügyi szolgáltatási és a kiegészítõ pénzügyi szolgáltatási, a biztosítási és a biztosításközvetítõi, befektetési szolgáltatási és a kiegészítõ befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos szerzõdésre, valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és a nyugdíjpénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos szerzõdésre;
b) automatából történõ értékesítésre;
c) nyilvános távbeszélõ állomás igénybevétele útján a távbeszélõ szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött szerzõdésre;
d) az építési szerzõdésre;
e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerzõdésekre, kivéve a bérleti szerzõdést;
f) az árverésen kötött szerzõdésre.
(4) A mindennapi fogyasztásra szolgáló áruk rendszeres házhoz szállítására vonatkozó szerzõdésre kizárólag a 7. § (2)-(3) bekezdése, a 8-11. § alkalmazható, az utazási szerzõdésre és az ingatlanok idõben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerzõdésre pedig kizárólag a 9. § alkalmazható.
(5) E rendelet alkalmazásában távközlõ eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerzõdés megkötése érdekében -szerzõdési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelõlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyõvel) billentyûzettel vagy érintõképernyõvel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.
 
2. § (1) A gazdálkodó szervezet a szerzõdés megkötése elõtt kellõ idõben köteles a fogyasztót tájékoztatni:
a) a gazdálkodó szervezet cégnevérõl (nevérõl), székhelyérõl (lakóhelyérõl), a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi
számáról, adószámáról és telefonszámáról;
b) a szerzõdés tárgyának lényeges tulajdonságairól;
c) az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is;
d) szükség szerint a szállítás költségérõl;
e) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeirõl;
f) az elállás jogáról (4-5. §);
g) a távközlõ eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérõen állapítják meg;
h) az ajánlati kötöttség idejérõl;
i) a szerzõdés legrövidebb idõtartamáról olyan esetben, amikor a szerzõdésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlõdõen kerül
sor.
(2) A gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelmûen, közérthetõen és pontosan, az igénybe
vett távközlõ eszköznek megfelelõ módon köteles eleget tenni.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet telefonon tesz szerzõdéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, annak kezdetekor köteles közölni legalább
cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerzõdéskötésre
irányuló szándékára.
3. § (1) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztót a szerzõdés megkötése elõtt kellõ idõben, de legkésõbb a szerzõdés megkötésekor a
2. § (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglaltakról írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerõsítõ dokumentummal (a
továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni.
(2) Az írásbeli tájékoztatónak az (1) bekezdésben elõírtakon felül tartalmaznia kell:
a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. §
(3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
a távollevõk között kötött szerzõdésekrõl
b) a gazdálkodó szervezet azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti;
c) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követõen igénybe vehetõ kiegészítõ szolgáltatás (alkatrészellátás,
javítószolgálat) biztosítását;
d) a szerzõdés megszüntetésének lehetõségét, ha az határozatlan idõre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlõ eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében,
amelynek ellenértékét a távközlõ eszköz üzemeltetõje részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a
gazdálkodó szervezet (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címérõl.
4. § (1) A fogyasztó a szerzõdéstõl nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a
szerzõdést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru
átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerzõdés megkötésének napjától számított három hónapon belül
gyakorolhatja.
(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra
nyitva álló nyolc munkanapos határidõ attól a naptól kezdõdik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésõbb az elállást követõ harminc napon belül
visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A
fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerû használatából
eredõ kárának megtérítését.
5. § A felek eltérõ megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerzõdés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidõ lejárta elõtt a gazdálkodó szervezet a
teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem
irányítható ingadozásától függ;
c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett
kérésére állítottak elõ, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerzõdés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó
felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és idõszaki lap terjesztésére vonatkozó szerzõdés esetében;
f) szerencsejáték-szerzõdés esetében.
6. § (1) Ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a gazdálkodó szervezet által nyújtott kölcsön [Fvtv. 2. § d) pont]
fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerzõdést is felbontja.
(2) A fogyasztó a gazdálkodó szervezetnek a fogyasztási kölcsönszerzõdés felbontásából eredõ kárát nem köteles megtéríteni, és tõle
kamat vagy egyéb költség sem követelhetõ. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerzõdés megkötésébõl
eredõ kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerzõdésben ezt a kár elemeinek és összegszerûségének meghatározásával
kifejezetten kikötötte, és a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni, ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben
harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2.
számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerzõdés a pénzügyi intézmény és a gazdálkodó szervezet
elõzetes megállapodásán alapul. A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.
7. § (1) A felek eltérõ megállapodása hiányában a gazdálkodó szervezet a fogyasztótól kapott felszólítás kézhezvételétõl számított harminc
napon belül köteles a szerzõdés szerinti teljesítésre.
(2) Ha a gazdálkodó szervezet a szerzõdésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerzõdésben meghatározott áru nem áll
rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles errõl a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni,
valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésõbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a
gazdálkodó szervezetet nem mentesíti szerzõdésszegése egyéb következményei alól.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet a szerzõdésben meghatározott módon helyettesítõ áruval, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti
elállási jog gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a gazdálkodó szervezetet terhelik. A költségek
viselésérõl, valamint a megfelelõen helyettesítõ áruval, illetve szolgáltatással történõ teljesítésrõl a gazdálkodó szervezet egyértelmûen és
pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.
8. § (1) A gazdálkodó szervezet nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt,
amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.
(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a gazdálkodó szervezet ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.
9. § (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a gazdálkodó szervezet a szerzõdéskötés céljából automata
hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.
(2) Ha külön jogszabály eltérõen nem rendelkezik, a gazdálkodó szervezet a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat
olyan, közvetlen kapcsolatot lehetõvé tevõ távközlõ eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.
10. § A gazdálkodó szervezetet terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a
határidõk betartására vonatkozó elõírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban elõírt hozzájárulását beszerezte.
11. § (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.
(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.
12. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követõen kötött szerzõdésekre kell
alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a házaló kereskedésrõl szóló 44/1998. (III. 11.) Korm. rendelet 4. §-ának (1)-(2)
bekezdésében a "nyolc napon belül" szövegrész helyébe a "nyolc munkanapon belül" szövegrész lép.
(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérõl szóló, Brüsszelben, 1991.
december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdetõ 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a távolban kötött szerzõdések tekintetében a fogyasztók védelmérõl szóló 97/7/EK irányelvével
összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz.